1.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 431/6


Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 11 september 2014 — Think Schuhwerk GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-521/13 P) (1)

((Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 7.1 b - Särskiljningsförmåga saknas - Skosnörens röda ändar - Artikel 122 i tribunalens rättegångsregler - Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat))

(2014/C 431/10)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Think Schuhwerk GmbH (ombud: M. Gail, Rechtsanwalt)

Motpart i förfarandet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Think Schuhwerk GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 344, 23.11.2013.