10.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/18


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 6 februari 2014 – El Corte Inglés, SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

(Mål C-310/13) (1)

((Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 8.1 b - Ordmärket CLUB GOURMET och CLUB DEL GOURMET - Avslag på invändningen - Domstolens rättegångsregler - Artikel 181 - Uppenbart att överklagandet helt eller delvis inte kan tas upp till prövning och att det helt eller delvis är ogrundat))

2014/C 175/21

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: El Corte Inglés, SA (ombud: J.L. Rivas Zurdo och E. Seijo Veiguela, abogados)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: O. Mondéjar Ortuño)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 20 mars 2013 i mål T-571/11, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån – Chez Gerard (CLUB GOURMET) genom vilken tribunalen ogillade talan mot beslut R 1946/2010-1 som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 28 juli 2011 i ett invändningsförfarande mellan El Corte Inglés, SA och Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

El Corte Inglés, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 207, 20.7.2013.