23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal d'instance de Bordeaux – Frankrike) – Thierry Delvigne mot Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Mål C-650/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artiklarna 39 och 49 - Europaparlamentet - Val - Rösträtt - Unionsmedborgarskap - Retroaktiv tillämpning av mildare strafflagstiftning - Nationell lagstiftning enligt vilken en lagakraftvunnen fällande dom i brottmål före den 1 mars 1994 medför fråntagande av rösträtten))

(2015/C 389/03)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal d'instance de Bordeaux

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Thierry Delvigne

Motparter: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Domslut

Artiklarna 39.2 och 49.1 sista meningen i Europeiska unionsens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, såsom den här aktuella, som innebär att personer, vilka i likhet med klaganden i det nationella målet, dömts för ett grovt brott genom dom som vunnit laga kraft före den 1 mars 1994, i kraft av själva lagen utesluts ur kretsen av personer som är röstberättigade i val till Europaparlamentet.


(1)  EUT C 129, 28.4.2014.