8.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 439/12


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 9 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol – Spanien) – Ministerio de Defensa, Navantia SA mot Concello de Ferrol

(Mål C-522/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Konkurrens - Statligt stöd - Artikel 107.1 FEUF - Begreppet statligt stöd - Fastighetsskatt - Undantag från skatteplikt))

(2014/C 439/16)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministerio de Defensa, Navantia SA

Motpart: Concello de Ferrol

Domslut

Artikel 107.1 FEUF ska tolkas så, att ett undantag från fastighetsskatt för mark som tillhör staten och som upplåtits till ett av staten helägt företag, vilket på denna mark tillverkar varor och tillhandahåller tjänster som kan omsättas i handeln mellan medlemsstaterna på konkurrensutsatta marknader, kan utgöra ett statligt stöd som är förbjudet enligt denna bestämmelse. Det ankommer emellertid på den hänskjutande domstolen att med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det nationella målet, vilka ska bedömas mot bakgrund av de uppgifter om tolkningen som Europeiska unionens domstol tillhandahållit, avgöra huruvida ett sådant undantag kan anses utgöra ett statligt stöd i den mening som avses i nämnda bestämmelse.


(1)  EUT C 367, 14.12.2013.