8.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 439/10


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 23 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Unitrading Ltd mot Staatssecretaris van Financiën

(Mål C-437/13) (1)

((Tullkodex för gemenskapen - Återbetalning av importull - Varors ursprung - Bevismedel - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 47 - Rätten till försvar - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Medlemsstaternas processuella autonomi))

(2014/C 439/14)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Unitrading Ltd

Motpart: Staatssecretaris van Financiën

Domslut

1)

Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för att tullmyndigheterna, med stöd av nationell processrätt, grundar sin bevisvärdering avseende importerade varors ursprung på resultaten av analyser som utförts av tredje man, och denne vägrar att lämna närmare upplysningar om dessa analyser, varken till tullmyndigheterna eller till tulldeklaranten, vilket gör det svårare eller omöjligt att kontrollera tillförlitligheten av de slutsatser som dragits eller att vederlägga dem, förutsatt att principerna om effektivitet och likvärdighet har iakttagits. Det ankommer på den nationella domstolen att undersöka om så är fallet i det nationella målet.

2)

I en situation som den i det nationella målet, om tullmyndigheterna inte kan lämna närmare upplysningar om de berörda analyserna, gäller att det är enligt nationell processrätt som den nationella domstolen ska bedöma huruvida tullmyndigheterna ska bifalla en begäran från den berörda personen att, på egen bekostnad, låta utföra analyser av den berörda varan i det land som deklarerats som ursprungsland samt huruvida det har betydelse att underprover från varuproven har bevarats under en viss tid och att den berörda personen hade kunnat få tillgång till dessa för att låta ett annat laboratorium undersöka dem och – om svaret på dessa frågor är jakande – huruvida tullmyndigheterna är skyldiga att upplysa den berörda personen om detta och om att denne kan begära ut dessa för att utföra en sådan undersökning.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013