8.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 439/8


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Commissione tributaria provinciale di Roma – Italien) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) mot Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Förenade målen C-344/13 och C-367/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Frihet att tillhandahålla tjänster - Restriktioner - Skattelagstiftning - Inkomst av vinster från hasardspel - Vinster från utlandet beskattas annorlunda än de från nationella spelinrättningar))

(2014/C 439/11)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Motpart: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Domslut

Artiklarna 52 FEUF och 56 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken vinster från hasardspel som har erhållits i spelinrättningar i andra medlemsstater inkomstbeskattas medan motsvarande vinster från spelinrättningar inom landet undantas från inkomstbeskattning.


(1)  EUT C 260, 7.9.2013.