15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/3


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

(Förenade målen C-317/13 och C-676/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Polissamarbete och straffrättsligt samarbete - Ett nytt psykoaktivt ämne underställs kontrollåtgärder - Fastställande av den rättsliga grunden - Tillämplig rättslig ram efter Lissabonfördragets ikraftträdande - Övergångsbestämmelser - Härledd rättslig grund - Samråd med parlamentet))

(2015/C 198/03)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: F. Drexler, A. Caiola och M. Pencheva)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: K. Pleśniak och A. F. Jensen)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Österrike (ombud: C. Pesendorfer)

Domslut

1)

Rådets beslut 2013/129/EU av den 7 mars 2013 om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder och rådets beslut av den 7 oktober 2013 om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder, ogiltigförklaras.

2)

Verkningarna av beslut 2013/129 och genomförandebeslut 2013/496 ska kvarstå till dess att nya rättsakter som ska ersätta desamma träder i kraft.

3)

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

4)

Republiken Österrike ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 226, 3.8.2013.

EUT C 52, 22.2.2014.