26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/50


Talan väckt den 12 oktober 2012 — Zoo Sport mot harmoniseringsbyrån — K-2 (ZOOSPORT)

(Mål T-453/12)

2013/C 26/102

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Zoo Sport Ltd (Leeds, Förenade kungariket) (ombud: advokaten I. Rungg)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: K-2 Corp. (Seattle, Förenta staterna)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ändra det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 augusti 2012 i ärende R 1119/2011-4 och avslå invändningen i sin helhet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”ZOOSPORT” för varor och tjänster i klasserna 18, 25 och 35 — ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 8909251

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsregistreringen under nr 5233119 av ordmärket ”ZOOT” för varor i klasserna 9 och 25, och gemenskapsregistreringen under nr 4719316 av figurmärket ”SPORTS ZOOT SPORTS” i svart och vitt, för varor och tjänster i klasserna 25, 35, 36 och 41

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen för vissa av de omtvistade varorna och tjänsterna

Överklagandenämndens beslut: Delvis upphävande av det överklagade beslutet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009.