17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/20


Talan väckt den 2 januari 2012 — Frankrike mot kommissionen

(Mål T-1/12)

2012/C 80/35

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Republiken Frankrike (ombud: E. Belliard, G. de Bergues och J. Gstalter)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet i sin helhet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att tribunalen ska ogiltigförklara kommissionens beslut K(2011) 7808 slutlig av den 24 oktober 2011, enligt vilket kommissionen förklarade att de franska myndigheternas planerade omstruktureringsstöd till SeaFrance SA, i form av kapitaltillskott och lån från SNCF till SeaFrance, var oförenliga med den inre marknaden.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har gjort en felaktig bedömning av begreppet statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 FEUF när den har funnit att frågan huruvida SNCF:s två lån var förnuftiga skulle bedömas tillsammans med undsättnings- och omstruktureringsstödet. Denna grund består av två delar:

I första hand har kommissionen gjort en felaktig tolkning av förstainstansrättens dom av den 15 september 1998 i mål T-11/95, BP Chemicals mot kommissionen (REG 1998, s. II-3235).

I andra hand har kommissionen tillämpat nämnda dom från förstainstansrätten på ett felaktigt sätt.

2.

Andra grunden: Kommissionen har gjort en felaktig bedömning av begreppet statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 FEUF när den, för fullständighetens skull, konstaterade att de franska myndigheterna inte kunnat visa att de två lånen som SNCF avsåg att lämna, bedömda var för sig, var beviljade till marknadsränta. Denna grund består av två delar:

Kommissionen har för det första felaktigt underlåtit att beakta meddelandet från kommissionen av den 19 januari 2008 om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (1), beträffande de två lånen i fråga.

Kommissionen har för det andra oriktigt ansett att räntan på lånen i fråga skulle vara omkring 14 procent för att vara förenlig med marknaden.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har gjort en felaktig rättstillämpning och gjort en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den funnit att undsättnings- och omstruktureringsstödet var oförenligt med artikel 107.3 c FEUF tolkad mot bakgrund av riktlinjerna för undsättnings- och omstruktureringsstöd.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 345 FEUF, enligt vilken fördragen inte i något hänseende ska ingripa i medlemsstaternas egendomsordning.


(1)  EUT C 14, s. 6.