8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/17


Tribunalens beslut av den 9 april 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals m.fl. mot rådet

(Mål T-28/12) (1)

(Dumpning - Import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia - Slutgiltig antidumpningstull - Antagande av en ny förordning - Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte längre - Anledning saknas att döma i målet)

2013/C 164/32

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: PT Ecogreen Oleochemicals m.fl. (Kabil-Batam, Indonesien), Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Singapore, Singapore) och Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Tyskland) (ombud: advokaterna F. Graafsma och J. Cornelis)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, biträdd av advokaterna G. Berrisch och N. Chesaites)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1138/2011 av den 8 november 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia (EUT L 293, s. 1), i den mån PT Ecogreen Oleochemicals åläggs en antidumpningstull enligt denna förordning.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Det saknas anledning att pröva Sasol Olefins & Surfactants GmbH:s och Sasol Germany GmbH:s interventionsansökan.

3.

Europeiska unionens råd ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd och Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4.

Sasol Olefins & Surfactants och Sasol Germany ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 73, 10.3.2012