22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/26


Tribunalens dom av den 10 december 2015 – Front Polisario mot rådet

(Mål T-512/12)

((Yttre förbindelser - Avtal genom skriftväxling mellan unionen och Marocko - Ömsesidig liberalisering angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter - Avtalets tillämpning på Västsahara - Front Polisario - Talan om ogiltigförklaring - Partsbehörighet - Direkt och personligen berörd - Upptagande till sakprövning - Förenlighet med folkrätten - Motiveringsskyldighet - Rätten till försvar))

(2016/C 068/33)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (ombud: inledningsvis advokaterna C.-E. Hafiz och G. Devers, därefter advokaten G. Devers)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová och N. Rouam)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta och D. Stefanov, därefter F. Castillo de la Torre och E. Paasivirta)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2012/497/EU av den 8 mars 2012 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (EUT L 241, s. 2).

Domslut

1)

Rådets beslut 2012/497/EU av den 8 mars 2012 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Kungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Kungariket Marocko, å andra sidan, ogiltigförklaras, såvitt tillämpningen av det nämnda avtalet på Västsahara godkänns genom beslutet.

2)

Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).