26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/75


Talan väckt den 9 november 2012 — ZZ mot rådet

(Mål F-136/12)

2013/C 26/155

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/866/EU av den 19 december 2011 angående beslutet att inte anta kommissionens förslag till förordning om anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i unionen samt ogiltigförklaring av sökandens lönebesked för januari, februari och mars 2012 som utfärdats med tillämpning av nämnda beslut.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de rådsbeslut som får sitt uttryck i lönebeskeden för januari 2012 och påföljande månader samt i lönebeskeden för år 2011, i den del någon anpassning om 1,7 procent inte görs på sätt som föreslagits av kommissionen,

förplikta rådet att till sökanden betala skillnaden mellan, å ena sidan, den lön som betalats ut med tillämpning av rådets beslut av den 19 december 2011 till dess dom avkunnas i målet och, å andra sidan, den lön som borde ha betalats om en korrekt anpassning hade gjorts, jämte dröjsmålsränta enligt den räntesats Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner under de aktuella tidsperioderna, med ett tillägg av tre och en halv procentenheter, och detta från och med den dag då de begärda beloppen förfallit till betalning, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.