26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/71


Talan väckt den 15 oktober 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-115/12)

2013/C 26/146

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det tysta beslutet att avslå sökandens begäran om ersättning för den skada han lidit till följd av kommissionens skrivelse rörande krav på betalning av ett belopp på 4 875 euro avseende rättegångskostnader som förstainstansrätten har ålagt sökanden att betala i mål T-241/03.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, att avslå begäran av den 19 juli 2011,

ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, att avslå klagomålet av den 19 februari 2012 som riktats mot avslagsbeslutet av den 19 juli 2011,

iden mån det är nödvändigt, ogiltigförklara skrivelsen av den 12 juni 2012, avfattad på franska, som högst upp till höger på den första av fem sidor har referensen ”Ref. Ares(2012)704847 — 13/06/2012”,

förplikta svaranden att till sökanden betala ett belopp på 5 500 euro jämte ränta med 10 procent per år med årlig kapitalisering, från och med den 20 juli 2011 fram till dess att full betalning sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.