4.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 253/67


Personaldomstolens dom av den 25 juni – Sumberaz Sotte-Wedemeijer mot Europol

(Mål F-119/12) (1)

((Personalmål - Europols personal - Europolkonventionen - Europols personals ställning - Beslut 2009/371/RIF - Tillämpning av Anställningsvillkoren på Europols anställda - Ingen förlängning av en tillfälligt anställds tidsbegränsade anställningsavtal - Vägran att ingå ett avtal om tillsvidareanställning med en tillfälligt anställd))

2014/C 253/94

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Nederländerna) (ombud: advokaten J.-J. Ghosez)

Svarande: Europeiska polisbyrån (ombud: inledningsvis D. Neumann och D. El Khoury, därefter J. Arnould, D. Neumann och D. El Khoury)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av Europols beslut att inte förnya sökandens anställning för obestämd tid, dels att Europol ska förpliktas betala skillnaden mellan å ena sidan den lön sökanden hade kunnat erhålla vid Europol och å andra sidan all annan ersättning som sökanden faktiskt har erhållit.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer ska bära sina rättegångskostnader och ersätta den Europeiska polisbyråns rättegångskostnader.


(1)  EUT C 379, 8.12.2012, s. 36.