8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/34


Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 december 2013 — Balionyte-Merle mot kommissionen

(Mål F-113/12) (1)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 - Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande - Bedömning av de sökandes allmänna kompetenser - Bedömning av de sökandes prestationer vid proven i utvärderingscentrumet - Konsekvens mellan de poängtal som tilldelats sökanden och kommentarerna i kompetenspasset)

2014/C 71/65

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte ta upp sökanden på reservlistan för uttagningsprovet EPSO/AD/204/10 och av beslutet att avslå sökandens klagomål

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Vilija Balionyte-Merle ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013, s. 710.