22.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 287/22


Talan väckt den 10 juli 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-325/12)

2012/C 287/41

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Hetsch, P. Guerra e Andrade e L. Nicolae)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG (1) av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser,

förplikta Republiken Portugal, i enlighet med artikel 260.3 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, att betala vite, på grund av att denna medlemsstat inte har uppfyllt sin skyldighet att underrätta om åtgärder för införlivande av direktiv 2009/136/EG, på 22 014,72 euro per dag från den dag då domstolen avkunnar dom i målet,

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Portugisiska staten har inte vidtagit alla åtgärder som krävs för att genomföra direktiv 2009/136/EG, och har under alla omständigheter inte underrättat kommissionen om dessa åtgärder.

Portugisiska staten har endast velat införliva direktivet med nationell rätt i den del det innebär ändringar i direktiv 2002/22/EG. Det kvarstår att införliva direktiv 2009/136/EG i den del det innebär ändringar i direktiv 2002/58/EG (integritet och elektronisk kommunikation).

Enligt artikel 260.3 FEUF får kommissionen, om den har väckt talan om fördragsbrott vid domstolen i enlighet med artikel 258 FEUF, framställa ett yrkande om att domstolen i domen ska förplikta medlemsstaten i fråga att betala ett standardbelopp eller ett vite för det fall den finner styrkt att medlemsstaten har underlåtit att uppfylla sin skyldighet att underrätta kommissionen om de åtgärder för införlivande av ett direktiv som antagits i enlighet med ett lagstiftningsförfarande.

Enligt kommissionens meddelande om tillämpningen av artikel 260.3 FEUF (2) ska de vitesbelopp som kommissionen föreslår beräknas i enlighet med den metod som anges i meddelandet om en reform av tillämpningen av artikel 228 i EG-fördraget.

Vitesbeloppet beräknas således på grundval av kriterier avseende överträdelsens svårighetsgrad, överträdelsens varaktighet och behovet av en avskräckande sanktion för att förebygga återfall.

Kommissionen föreslår att koefficient för svårighetsgrad fastställs till 8, med hänsyn till vikten av de unionsbestämmelser som har åsidosatts och de konsekvenser som fördragsbrottet får för allmänintressen och enskildas intressen.


(1)  EUT L 337, s. 11.

(2)  EUT C 12, 2011, s. 1.