4.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 235/10


Överklagande ingett den 6 juni 2012 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 21 mars 2012 i förenade målen T-439/10 och T-440/10, Fulmen mot rådet

(Mål C-280/12 P)

2012/C 235/19

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och R. Liudvinaviciute)

Övriga parter i målet: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian och Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 21 mars 2012 i de förenade målen T-349/10 och T-440/10,

slutgiltigt döma i målet och ogilla den talan som har väckts av Fulmen respektive av Fereydoun Mahmoudian mot de berörda rättsakterna från rådet, och

förplikta Fulmen och Fereydoun Mahmoudian att ersätta rådets rättegångskostnader vid tribunalen samt för överklagandet.

Grunder och huvudargument

Rådet anser att tribunalens dom i ovannämnda förenade mål utgör felaktig rättstillämpning och således ska upphävas av domstolen.

Rådet gör gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fastslog att rådet skulle bevisa sin motivering för att restriktiva åtgärder skulle vidtas mot bolaget Fulmen, nämligen den omständigheten att bolaget var involverat i installation av elektrisk utrustning vid kärnkraftverket i Qom-Fordoo (Iran).

Rådet anser härvidlag att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att finna att det kan krävas av den medlemsstat som föreslog att Fulmen skulle föras upp i förteckningen att den lade fram bevis och upplysningar även om dessa härrör från hemliga källor. Rådet hävdar vidare att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att finna att tribunalen kunde beakta dessa hemliga upplysningar, som inte tillhandahölls de berörda parternas advokater, trots att en sådan möjlighet inte stadgas i artikel 67.3 i tribunalens rättegångsregler.