27.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 123/7


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 7 mars 2013 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad — Bulgarien) — Efir OOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv

(Mål C-19/12) (1)

(Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 62, 63, 65, 73 och 80 - Fysiska personer upplåter en byggrätt till ett bolag i utbyte mot byggtjänster som bolaget ska tillhandahålla de fysiska personerna - Bytesavtal - Mervärdesskatt på byggtjänster - Beskattningsgrundande händelse - Utkrävbarhet - Fråga huruvida begreppet beskattningsgrundande händelse inbegriper såväl beskattningsbara transaktioner som transaktioner som är undantagna från skatteplikt - Förtida betalning av hela ersättningen - Förskott - Beskattningsunderlaget för en transaktion när ersättningen består av varor eller tjänster - Direkt effekt)

2013/C 123/09

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Efir OOD

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Varhoven administrativen sad — Tolkning av artikel 62.1 och 62.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Uppkomst av beskattningsgrundande händelse — Nationell lagstiftning enligt vilken begreppet beskattningsgrundande händelse tillämpas på såväl beskattningsbara som från skatteplikt undantagna transaktioner — Fall där fysiska personer upprättar en byggrätt till förmån för ett bolag i utbyte mot att detta bolag tillhandahåller nämnda fysiska personer byggtjänster

Domslut

1.

Artiklarna 63 och 65 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska, i en situation där en byggrätt upplåts till ett bolag i syfte att uppföra byggnader, som ersättning för uppförandet av vissa lägenheter som nämnda bolag åtar sig att överlämna nyckelfärdiga till dem som har upprättat byggrätten, tolkas så, att de inte utgör hinder mot att mervärdesskatten på byggtjänsterna blir utkrävbar vid den tidpunkt då byggrätterna upplåts, det vill säga innan tjänsterna har tillhandahållits, i den mån som samtliga omständigheter avseende det framtida tillhandahållandet av tjänsterna redan är kända vid den tidpunkt då byggrätterna upplåts, och de aktuella tjänsterna i synnerhet är angivna med precision, samt att värdet på byggrätterna kan mätas i pengar, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

Under sådana omständigheter som är aktuella i det nationella målet, där transaktionen inte utförs mellan personer som har en koppling i den mening som avses i artikel 80 i mervärdesskattedirektivet — vilket emellertid ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera —, ska artiklarna 73 och 80 i direktiv 2006/112 tolkas så, att de utgör hinder mot en nationell bestämmelse, såsom den i det nationella målet, som föreskriver att beskattningsunderlaget för leveransen eller tillhandahållandet uppgår till marknadsvärdet på den levererade varan eller tillhandahållna tjänsten när ersättningen helt består av varor eller tjänster

2.

Artiklarna 63, 65 och 73 i direktiv 2006/112 har direkt effekt.


(1)  EUT C 89, 24.3.2012