10.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 269/52


Talan väckt den 1 juli 2011 — Restoin mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-356/11)

2011/C 269/116

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christian Restoin ((Paris, Frankrike)) (ombud: advokaten A. Alcaraz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara fjärde överklagandenämndens beslut av den 14 april 2011 i ärende R 1430/2010-4 och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta Christian Restoins rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket EQUIPMENT för varor och tjänster i klasserna 3, 9, 14, 18, 25 och 35 — Registreringsansökan nr 8 722 076.

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, på grund av att det sökta kännetecknet har särskiljningsförmåga med hänsyn till hur det uppfattas av omsättningskretsen och med avseende på de varor och tjänster som avses med registreringsansökan. Åsidosättande av artikel 75 i samma förordning, på grund av att överklagandenämndens motivering 1) var generell trots att de berörda varorna och tjänsterna inte är tillräckligt homogena, och 2) inte är sammanhängande.