26.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 313/24


Tribunalens dom av den 12 september 2013 — ”Rauscher” Consumer Products mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av en tampong)

(Mål T-492/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke föreställande en tampong - Absolut registreringshinder - Avsaknad av särskiljningsförmåga - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2013/C 313/47

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande:”Rauscher” Consumer Products GmbH (Wien, Österrike) (ombud: advokaten M. Stütz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)

Saken

Talan mot det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade den 20 juli 2011 (ärende R 2168/2010-1) angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke föreställande en tampong.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

”Rauscher” Consumer Products GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 355, 3.12.2011.