27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/6


Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Gold East Paper och Gold Huasheng Paper mot rådet

(Mål T-443/11) (1)

((Dumpning - Import av bestruket finpapper med ursprung i Kina - Status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Frist för antagande av beslut avseende denna status - Omsorgsfull och opartisk granskning - Rätten till försvar - Uppenbart oriktig bedömning - Principen om god förvaltningssed - Bevisbörda - Skada - Fastställande av vinstmarginalen - Definition av den berörda produkten - Gemenskapsindustrin - Orsakssamband))

2014/C 380/07

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gold East Paper (Jiangsu, Kina) Co. Ltd (Jiangsu, Kina); och Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (ombud: advokaterna V. Akritidis, Y. Melin och F. Crespo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, inledningsvis biträdd av advokaterna G. Berrisch, A. Polcyn, och N. Chesaites, barrister, därefter B. O’Connor, solicitor, och advokaten S. Gubel)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden Europeiska kommissionen (ombud: M. França och A. Stobiecka-Kuik); Cepifine AISBL (Bryssel, Belgien); Sappi Europe SA (Bryssel); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italien); och Lecta SA (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna L. Ruessmann och W. Berg)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 451/2011 av den 6 maj 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 128, s. 1), i den mån sökandena berörs.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd och Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA och Lecta SA.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 298, 8.10.2011.