8.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 48/32


Tribunalens dom av den 16 december 2015 – Cathay Pacific Airways mot kommissionen

(Mål T-38/11) (1)

((Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Europeiska marknaden för flygfrakt - Avtal och samordnade förfaranden avseende flera delar av priset på flygfrakttjänster (införande av bränsletillägg och säkerhetstillägg, beslut att inte betala provision på tilläggen) - Artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan gemenskapen och Schweiz om luftfart - Motiveringsskyldighet))

(2016/C 048/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cathay Pacific Airways Ltd (Queens Way, Honk Kong, Kina) (ombud: inledningsvis D. Vaughan, QC, R. Kreisberger, barrister, B. Bär-Bouyssière, advokat, och M. Rees, solicitor, därefter D. Vaughan, R. Kreisberger och M. Rees)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Noë, N. von Lingen och J. Bourke, därefter A. Dawes, biträdd av J. Holmes, barrister)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K (2010) 7694 slutlig av den 9 november 2010 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart (ärende COMP/39258 – Flygfrakt), i den mån det rör sökanden, och, i andra hand, om nedsättning av den bötessumma som påförts sökanden.

Domslut

1)

Artiklarna 2, 3 och 5 i kommissionens beslut K (2010) 7694 slutlig av den 9 november 2010 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF, artikel 53 i EES-avtalet och artikel 8 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart (ärende COMP/39258 – Flygfrakt) ogiltigförklaras i den mån de rör Cathay Pacific Airways Ltd.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ska ersätta Cathay Pacific Airways rättegångskostnader.


(1)  EUT C 72, 5.3.2011.