26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/41


Tribunalens dom av den 11 december 2012 — Sina Bank mot rådet

(Mål T-15/11) (1)

(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Talan om ogiltigförklaring - Motiveringsskyldighet)

2013/C 26/79

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sina Bank (Teheran, Iran) (ombud: advokaterna B. Mettetal och C. Wucher-North)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och G. Marhic)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: F. Erlbacher och M. Konstantinidis)

Saken

Talan om ogiltigförklaring dels av bilaga VIII till rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2007 (EUT L 281, s. 1), i den del som rör sökanden, och av skrivelsen av den 28 oktober 2010 med rådets beslut avseende sökanden, dels av förklaringen att bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, s. 39), i dess lydelse enligt rådets beslut 2010/644/Gusp av den 25 oktober 2010 om ändring av beslut 2010/413 (EUT L 281, s. 81), inte är tillämplig på sökanden, av artikel 16.2 i förordning nr 961/2010 och av artikel 20.1 b i beslut 2010/413.

Domslut

1.

Bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp, i dess lydelse enligt rådets beslut 2010/644/Gusp av den 25 oktober 2010 om ändring av beslut 2010/413, och bilaga VIII till rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2007, ogiltigförklaras, vad rör Sina Bank.

2.

Verkningarna av bilaga II till beslut 2010/413, i dess lydelse enligt beslut 2010/644, ska bestå gentemot Sina Bank fram till dess att ogiltigförklaringen av bilaga VIII till förordning nr 961/2010 får rättsverkningar.

3.

Talan ogillas i övrigt.

4.

Rådet ska ersätta två tredjedelar av Sina Banks rättegångskostnader och bära två tredjedelar av sina egna rättegångskostnader.

5.

Sina Bank ska bära en tredjedel av sina egna rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av rådets rättegångskostnader.

6.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C72, 5.3.2011.