28.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/69


Talan väckt den 18 oktober 2011 — ZZ mot ECDC

(Mål F-107/11)

(2012/C 25/132)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten E. Mylonas)

Svarande: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens utvärderingsrapport för perioden 1 januari — 31 december 2010.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara utvärderingsrapporten av den 8 februari 2011, och

i den mån det behövs, ogiltigförklara:

det beslut som meddelades av ECDC:s direktör den 9 september 2011 om att avslå sökandens klagomål,

den partssammansatta kommitténs yttrande av den 30 juni 2011 och den bedömningsansvariges beslut av den 5 juli 2011,

den kontrasignerande tjänstemannens rapport av den 15 april 2011,

förplikta ECDC att ersätta rättegångskostnaderna.