10.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 19 december 2011 — Staatssecretaris van Financiën mot X BV

(Mål C-651/11)

2012/C 73/30

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staatssecretaris van Financiën

Motpart: X BV

Tolkningsfrågor

1.

Kan överlåtelse av 30 procent av aktierna i ett företag — för vilket den som överlåter dessa aktier tillhandahåller tjänster som omfattas av mervärdesskatteplikt — likställas med en överföring av (en del av) samtliga tillgångar i den mening som avses i artikel 5.8 i sjätte mervärdesskattedirektivet (1) eller tjänster i den mening som avses i artikel 6.5 i samma direktiv?

2.

Om den första frågan besvaras nekande, kan den överlåtelse som avses i denna fråga likställas med en överföring av (en del av) samtliga tillgångar i den mening som avses i artikel 5.8 i sjätte mervärdesskattedirektivet eller tjänster i den mening som avses i artikel 6.5 i samma direktiv om övriga aktieägare, vilka även de tillhandahåller tjänster som omfattas av mervärdesskatteplikt åt det företag vars aktier överlåts, (nästan) samtidigt överlåter samtliga övriga aktier i företaget till samma person?

3.

Om även den andra frågan besvaras nekande, kan den överlåtelse som avses i första frågan anses utgöra en överföring av (en del av) företaget i den mening som avses i artiklarna 5.8 eller 6.5 i sjätte mervärdesskattedirektivet, med beaktande av att denna överföring har nära samband med verksamhet som företagsledare som bedrivits vid deltagandet?


(1)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).