6.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 232/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 14 juni 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (chefen för avdelningen ”Överklaganden och verkställighetsförvaltning” i Varna vid centralförvaltningen för den nationella skattemyndigheten)

(Mål C-298/11)

2011/C 232/35

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (chefen för avdelningen ”Överklaganden och verkställighetsförvaltning” i Varna vid centralförvaltningen för den nationella skattemyndigheten)

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 80.1 a och b i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) tolkas så, att beskattningsunderlaget vid leverans mellan närstående personer där ersättningen är lägre än marknadsvärdet enbart ska motsvara marknadsvärdet för transaktionen när leverantören eller mottagaren inte har rätt att dra av hela den ingående skatt som hänför sig till köpet eller till tillverkningen av de varor som är föremål för leveransen?

2.

Ska artikel 80.1 a och b i direktiv 2006/112/EG tolkas så, att medlemsstaten inte får vidta åtgärder för att beskattningsunderlaget uteslutande ska motsvara marknadsvärdet när leverantören har gjort fullt avdrag av den ingående skatt som hänför sig till varor och tjänster som är föremål för efterföljande leveranser mellan närstående personer där ersättningen är lägre än marknadsvärdet, och inte har full avdragsrätt enligt artiklarna 173–177 i direktivet och leveransen inte omfattas av ett undantag från skatteplikt enligt artiklarna 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378.2, 379.2 eller 380–390 i direktivet?

3.

Ska artikel 80.1 a och b i direktiv 2006/112/EG tolkas så, att medlemsstaten inte får vidta åtgärder för att beskattningsunderlaget uteslutande ska motsvara marknadsvärdet när mottagaren har gjort fullt avdrag av den ingående skatten på varor och tjänster som är föremål för efterföljande leverans mellan närstående personer där ersättningen är lägre än marknadsvärdet, och inte har full avdragsrätt enligt artiklarna 173–177 i direktivet?

4.

Innehåller artikel 80.1 a och b i direktiv 2006/112/EG en uttömmande uppräkning över de fall som utgör förutsättning för att medlemsstaten ska få vidta åtgärder för att beskattningsunderlaget ska motsvara marknadsvärdet på transaktionen?

5.

Är en sådan bestämmelse som den i artikel 27 stycke 3 punkt 1 i Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (mervärdesskattelagen) tillåten under andra omständigheter än de som räknas upp i artikel 80.1 a, b och c i direktiv 2006/112?

6.

Har artikel 80.1 a och b i direktiv 2006/112 direkt effekt i ett fall som det förevarande och får den nationella domstolen tillämpa den direkt?


(1)  EUT L 347, s. 1.