19.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 89/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 21 januari 2011 — A Oy

(Mål C-33/11)

2011/C 89/21

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen (Finland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A Oy

Övrig part i målet: Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 15.6 i sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG (1) tolkas så, att med ”företag som driver flygtrafik mot betalning, huvudsakligen på internationella linjer” också avses affärsflygföretag som huvudsakligen driver internationell chartertrafik mot betalning för företags och privatpersoners behov?

2.

Ska artikel 15.6 i sjätte mervärdesskattedirektivet tolkas så, att det undantag från skatteplikt som föreskrivs där endast gäller leverans av luftfartyg direkt till företag som driver flygtrafik mot betalning, huvudsakligen på internationella linjer, eller gäller undantaget också leverans av luftfartyg till ekonomiska aktörer som inte själva driver flygtrafik på internationella linjer mot betalning, men upplåter ett luftfartyg för användning åt en ekonomisk aktör som är verksam inom detta område?

3.

Har det för svaret på den andra frågan betydelse att ägaren till luftfartygen vidarebefordrar fakturan för användningen av luftfartygen till en privatperson som innehar andelar i ägaren och huvudsakligen använder de förvärvade luftfartygen för egna kommersiella och/eller privata syften, om hänsyn tas till att flygbolaget också kunde använda luftfartygen för andra flygningar?


(1)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1)