27.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 123/6


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 7 mars 2013 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice [Chancery Division] — Förenade kungariket) — ITV Broadcasting Limited m.fl. mot TV Catch Up Limited

(Mål C-607/11) (1)

(Direktiv 2001/29/EG - Artikel 3.1 - Vidaresändning via internet av sändningar från kommersiella tv-programföretag av tredje man - ”Live streaming” - Överföring till allmänheten)

2013/C 123/08

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: ITV Broadcasting Limited, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd och ITV Studios Ltd

Svarande: TV Catch Up Limited

Saken

Begäran om förhandsavgörande — High Court of Justice (Chancery Division) — Tolkning av artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s.10) — Begreppet överföring till allmänheten — Rättsinnehavarna tillåter att deras verk ingår i markbundna fria tv-sändningar, som är avsedda för mottagning antingen inom medlemsstatens hela territorium eller inom ett visst geografiskt område i medlemsstaten — Tjänster för vidareutsändning som tillhandahålls av ett tredje programföretag till enskilda abonnenter som erlägger avgift och därigenom kan ta emot utsändningarna genom direktuppspelning via internet

Domslut

1.

Uttrycket ”överföring till allmänheten” i artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att det omfattar en vidaresändning av verk som ingår i en markbunden tv-sändning

som utförs av ett annat företag än det ursprungliga programföretaget, och

som genom direktuppspelning via internet är tillgängligt för detta företags abonnenter, vilka kan motta denna vidaresändning genom att koppla upp sig till företagets server,

fastän dessa abonnenter befinner sig inom mottagningsområdet för den markbundna tv-sändningen och lagligen kan ta emot denna med en tv-mottagare.

2.

Svaret på fråga 1 påverkas inte av att en vidaresändning, som den i målet vid den nationella domstolen, finansieras med reklam och därmed har ett vinstsyfte.

3.

Svaret på fråga 1 påverkas inte av att en vidaresändning, som den i målet vid den nationella domstolen, utförs av ett företag som konkurrerar direkt med det ursprungliga programföretaget.


(1)  EUT C 65, 3.3.2012.