26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/8


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel București — Rumänien) — SC Gran Via Moinești Srl mot Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Mål C-257/11) (1)

(Direktiv 2006/112/EG - Mervärdesskatt - Artiklarna 167, 168 och 185 - Avdragsrätt - Justering av avdrag - Förvärv av ett bebyggt markområde för att riva byggnaderna och genomföra ett fastighetsprojekt)

2013/C 26/14

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel București

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Gran Via Moinești Srl

Motpart: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Curtea de Apel București — Tolkning av artiklarna 167, 168 och 185.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Rätt att dra av den mervärdesskatt som är hänförlig till förvärv av byggnader som är avsedda att rivas för att genomföra ett fastighetsprojekt — Förberedande ekonomisk verksamhet inför genomförandet av fastighetsprojektet, bestående i inledande investeringsutgifter som gjorts för att genomföra projektet — Justering av avdragen för mervärdesskatt

Domslut

1.

Artiklarna 167 och 168 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att under sådana omständigheter som dem i det nationella målet, har ett bolag som förvärvat ett markområde och därpå uppförda byggnader i syfte att riva byggnaderna och uppföra bostäder på nämnda område rätt att göra avdrag för den mervärdesskatt som är hänförlig till förvärvet av byggnaderna.

2.

Artikel 185 i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att under sådana omständigheter som dem i det nationella målet, medför rivning av byggnader som är uppförda på ett markområde som förvärvats i syfte att uppföra ett bostadsområde i stället för nämnda byggnader inte någon skyldighet att justera det avdrag som ursprungligen gjordes för den mervärdesskatt som är hänförlig till förvärvet av byggnaderna.


(1)  EUT C 238, 13.8.2011.