25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/21


Talan väckt den 28 juli 2010 — ELE.SI.A mot kommissionen

(Mål T-312/10)

()

2010/C 260/29

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Italien) (ombud: advokaterna S. Bariatti, P. Tomassi och P. Caprile)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att ELE.SI.A har uppfyllt sina avtalsförpliktelser,

förklara att kommissionen har åsidosatt sina avtalsförpliktelser genom att inte betala det belopp den är skyldig för ELE.SI.A:s prestationer och genom att återkräva de belopp som redan betalats ut,

följaktligen förplikta kommissionen att betala 83 627,68 euro exklusive ränta, avseende ELE.SI.A:s kostnader inom ramen för Projektet vilka kommissionen ännu inte ersatt,

följaktligen ogiltigförklara, återkalla — även genom att utfärda motsvarande kreditnotor — eller hur som helst förklara att de debitnotor som kommissionen använt för att återkräva betalningen från ELE.SI.A är rättsstridiga, samt förplikta kommissionen att betala skadestånd, och

i alla händelser, förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Det konsortium som sökandebolaget är samordnare för har ingått ett avtal med kommissionen om genomförande av projektet ”I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety”, finansierat med anslag inom ramen för ”sjätte ramprogrammet för forskning och teknologisk utveckling”.

Med hänsyn till att allvarliga oegentligheter hade ägt rum under utvecklingen av projektet, beslutade Europeiska kommissionen att dra tillbaka kontraktet.

Sökanden anser för det första att kommissionens agerande strider fullständigt mot de relevanta avtalsbestämmelserna och tillämpliga rättsprinciper, närmare bestämt principerna om likhet, proportionalitet och god förvaltningssed. För det andra anser sökanden att kommissionen inte har för avsikt att medge någon betalningsskyldighet, trots att samtliga avtalsförpliktelser har utförts korrekt under nästan hela den period på 36 månader som stadgas i avtalet. Kommissionen grundar sig därvid för övrigt på ett revisionsförfarande som innehåller flera oegentligheter, detta trots att sökanden samarbetat lojalt under hela avtalsperioden och även därefter.

Till stöd för sina yrkanden gör sökandebolaget gällande att det kontinuerligt har uppfyllt sina avtalsförpliktelser på ett korrekt sätt, trots att kommissionen har åsidosatt artiklarna II.1.11, II.16.1, II.16.2 och II.29 i de allmänna avtalsbestämmelserna, såväl som rätten till försvar och bestämmelserna i förordning nr 2185/96 (1).


(1)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, s. 2).