26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/45


Tribunalens beslut av den 23 november 2012 — Crocs mot harmoniseringsbyrån — Holey Soles Holdings och PHI (Utformning av en sko)

(Mål T-302/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om ogiltighetsförklaring - Återkallande av ansökan om ogiltighetsförklaring - Anledning saknas att döma i saken)

2013/C 26/87

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Crocs, Inc. (Niwot, USA) (ombud: I.R. Craig, solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Hanne)

Motparter vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada), och Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Frankrike)

Saken

Talan om ogiltigförklaring det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 26 mars 2010 (ärende R 9/2009-3) angående ett nullitetsförfarande mellan Holey Shoes Holdings Ltd och Partenaire Hospitalier International, å ena sidan, och Crocs, Inc, å andra sidan.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att pröva talan.

2.

Sökanden ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta svarandens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 260, 25.9.2010.