Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 15 december 2010 – Goncharov mot harmoniseringsbyrån

(mål C‑156/10 P)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Varumärken som utgörs av akronymer – Det äldre varumärket ’DSB’ – Ordkännetecknet ’DSBW’ – Invändningsförfarande – Relativt registreringshinder – Prövning av risken för förväxling – Visuell likhet – Fonetisk likhet – Avvisning – Bedömning av de faktiska omständigheterna”

Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning (Artikel 256.1 andra stycket FEUF, domstolens stadga, artikel 58 första stycket) (se punkt 38)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 21 januari 2010 i mål T‑34/07, Goncharov mot harmoniseringsbyrån – DSB (DSBW), genom vilken tribunalen ogillade talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 4 december 2006 om avslag på ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet ”DSBW” för vissa tjänster i klasserna 39, 41 och 43 och om bifall på den invändning som framställts av innehavaren av det äldre gemenskapsordmärket ”DSB”– Risk för förväxling – Underlåtenhet att vid bedömningen av risken för förväxling beakta särdragen hos varumärken som utgörs av akronymer – Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94.

Avgörande

1)

Överklagandet avvisas.

2)

Karen Goncharov ska ersätta rättegångskostnaderna.