15.1.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Civil Division) of England and Wales (Förenade kungariket) den 2 november 2010 — Yeda Research and Development Company Ltd och Aventis Holdings Inc mot Comptroller-General of Patents

(Mål C-518/10)

()

2011/C 13/39

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (Civil Division) of England and Wales (Förenade kungariket)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Yeda Research and Development Company Ltd och Aventis Holdings Inc

Motpart: Comptroller-General of Patents

Tolkningsfrågor

Om kriterierna för att avgöra om en produkt ”skyddas av ett gällande grundpatent” i enlighet med artikel 3 a i förordningen (1) innefattar eller består av en bedömning av om tillhandahållande av produkten skulle innebära intrång i grundpatentet — påverkas i så fall bedömningen av om intrånget utgör indirekt intrång eller medverkan till intrång enligt artikel 26 i gemenskapens patentkonvention, vilken införlivats med Förenade kungarikets lagstiftning genom section 60.2 i Patents Act 1977, och motsvarande lagstiftningsbestämmelser i andra medlemsstater?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (EUT L 152, s. 1).