18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/32


Begäran om förhandsavgörande framställd av Pest Megyei Bíróság (Republiken Ungern) den 29 september 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mot Invitel Távközlési Zrt.

(Mål C-472/10)

()

2010/C 346/53

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Pest Megyei Bíróság

Part i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Svarande: Invitel Távközlési Zrt.

Tolkningsfrågor

1.

Kan artikel 6.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (1) tolkas så att ett oskäligt avtalsvillkor inte är bindande för någon konsument om ett behörigt organ, som lagligen utsetts, för konsumenternas räkning genom allmän talerätt (actio popularis) väcker talan om ogiltigförklaring av det oskäliga avtalsvillkoret som ingår i ett konsumentavtal?

Om en talan väcks genom allmän talerätt och dom meddelas som gynnar konsumenter som inte är parter i målet eller användning av ett oskäligt allmänt avtalsvillkor förbjuds, kan då artikel 6.1 i direktiv 93/13 tolkas så att ett oskäligt avtalsvillkor som ingår i konsumentavtal inte är bindande för någon av de berörda konsumenterna, inte heller med framtida verkan, och att domstolen ska tillämpa de därmed förknippade rättsverkningarna ex officio?

2.

Kan artikel 3.1 i direktiv 93/13, jämförd med punkterna 1 j och 2 d i den bilaga som ska tillämpas enligt artikel 3.3 i samma direktiv, tolkas så att om en näringsidkare ensidigt ändrar avtalsvillkoren utan att tydligt beskriva riktlinjerna för prissvängningarna och utan att ange något giltigt skäl i avtalet, är avtalsvillkoret oskäligt i kraft av själva rättsförhållandet (ipso iure)?


(1)  EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169.