14.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 221/19


Överklagande ingett den 18 maj 2010 av Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE av den dom som tribunalen meddelade den 2 mars 2010 i mål T-70/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska byrån för sjösäkerhet (EMSA)

(Mål C-252/10 P)

()

2010/C 221/31

Rättegångsspråk: englska

Parter

Klagande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ombud: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, Δικηγόροι)

Övrig part i målet: Europeiska byrån för sjösäkerhet (EMSA)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom,

ogiltigförklara Europeiska byrån för sjösäkerhets beslut att inte anta klagandens anbud, vilket ingavs av klaganden i Europeiska byrån för sjösäkerhets anbudsförfarande EMSA C1/01/04, avseende kontraktet ”SafeSeaNet Validation and further development”, och i stället tilldela en annan anbudsgivare kontraktet.

förplikta Europeiska byrån för sjösäkerhet att ersätta klagandens rättegångskostnader samt andra kostnader, inklusive de som uppkommit i första instans för vilka ersättning yrkas även om förevarande överklagande ogillas.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan om upphävande av den överklagade domen åberopar klaganden följande grunder:

 

Som första grund anför klaganden att tribunalen gjort en felaktig rättstillämpning genom en oriktig tolkning av budgetförordningen (1), genomförandebestämmelserna och direktiv 92/50 (2), särskilt artikel 97 i budgetförordningen, artikel 138 i genomförandebestämmelserna och artikel 17.1 i direktiv 92/50.

 

Som andra grund anför klaganden att tribunalen gjort en felaktig rättstillämpning genom att i punkt 178 i domen konstatera att då Evropaïki Dynamiki hade fördjupad kännedom om kontraktshandlingarna hade denna möjlighet att sluta sig till de relativa fördelarna hos det valda anbudet. Det verkar som om tribunalen härigenom implicit erkänner att informationen som den ansvariga myndigheten tillhandahöll var begränsad. I stället för att ogiltigförklara det omtvistade beslutet gör tribunalen dock en ny och helt oriktig tolkning av motiveringsskyldigheten, då denna kopplas till de personliga egenskapernas hos beslutets adressat. Vidare är tribunalens antagande oriktigt, då klaganden inte insåg (och ännu i dag inte inser) de relativa fördelarna (om sådana föreligger) hos det antagna anbudet, särskilt då tribunalen inte på ett tillräckligt sätt har motiverat sitt avgörande, så att dessa klart och tydligt kan identifieras.

 

Som tredje grund anför klaganden att tribunalen verkar ha gjort en felaktig rättstillämpning genom att beträffande grunden avseende en uppenbart felaktig bedömning konstatera att klaganden hade begränsat sin argumentation till generella påståenden och således inte hade visat huruvida, samt på vilket sätt, de påstådda felaktigheterna hade påverkat det slutliga resultatet av utvärderingen av anbuden. Tribunalen förefaller motsäga sig själv i det att den anser att grunden avseende bristande motivering inte är styrkt, samtidigt som den kräver att Evropaïki Dynamiki ”i detalj” ska visa på vilket sätt de påstådda felaktigheterna påverkat utvärderingskommitténs rapport.


(1)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1)

(2)  Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster, (EGT L 209, 24.7.1992, s. 1, Svensk specialutgåva: Område 6 Volym 3 s. 0139)