Mål C-461/10

Bonnier Audio AB m.fl.

mot

Perfect Communication Sweden AB

(begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen)

”Upphovsrätt och närstående rättigheter — Behandling av uppgifter på internet — Intrång i ensamrätt — Ljudböcker som gjorts tillgängliga genom en FTP-server via internet genom en IP-adress som tillhandahållits av internetoperatören — Domstolsföreläggande för internetleverantören att lämna ut namn på och adress till den som använt en viss IP-adress”

Sammanfattning av domen

 1. Tillnärmning av lagstiftning – Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät – Direktiv 2006/24 – Tillämpningsområde – Intrång i en upphovsrätt genom internet

  (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58, 2004/48, artiklarna 8 och 15, och 2006/24)

 2. Tillnärmning av lagstiftning – Telekommunikationssektorn – Behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation – Direktiv 2002/58 – Skydd för immateriella rättigheter – Direktiv 2004/48 – Intrång i en upphovsrätt genom internet

  (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58 och 2004/48)

 1.  Direktiv 2006/24 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) ska tolkas så, att det inte hindrar en tillämpning av en nationell bestämmelse som är införd med stöd av artikel 8 i direktiv 2004/48 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och som innebär att en internetleverantör i en civilprocess, i syfte att en viss internetabonnent eller internetanvändare ska kunna identifieras, föreläggs att ge en upphovsrättsinnehavare eller dennes rättsinnehavare information om vilken abonnent som av internetleverantören tilldelats en viss IP-adress, från vilken adress intrång påstås ha skett. En sådan bestämmelse omfattas nämligen inte av det materiella tillämpningsområdet för direktiv 2006/24.

  För det första framgår det av artikel 11 i direktiv 2006/24 jämförd med skäl 12 i samma direktiv att detta direktiv utgör en tydligt avgränsad speciallagstiftning som utgör ett undantag från och träder in i stället för direktiv 2002/58, som är av allmän räckvidd, och mer specifikt i stället för artikel 15.1 i sistnämnda direktiv.

  För det andra har den aktuella nationella lagstiftningen ett annat ändamål än direktiv 2006/24. Den rör utlämnande av uppgifter inom ramen för en civilprocess i syfte att kunna fastställa ett immaterialrättsintrång, medan direktiv 2006/24 uteslutande rör behandling och lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott och överföring till behöriga nationella myndigheter. Det är inte relevant i det nationella målet att den berörda medlemsstaten ännu inte genomfört direktiv 2006/24 trots att fristen för detta har gått ut.

  (se punkterna 40, 43, 44, 46 och 61 samt domslutet)

  Direktiv 2002/58 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) och direktiv 2004/48 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som innebär att en internetleverantör i en civilprocess, i syfte att en viss abonnent ska kunna identifieras, föreläggs att ge en upphovsrättsinnehavare eller dennes rättsinnehavare information om vilken abonnent som av internetleverantören tilldelats en viss IP-adress, från vilken intrång påstås ha skett, då lagstiftningen gör det möjligt för en nationell domstol, som mottagit en begäran om föreläggande att lämna ut personuppgifter från en enskild som har talerätt, att göra en avvägning mellan de motstående intressen som föreligger, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet och med tillbörlig hänsyn till de krav som följer av proportionalitetsprincipen.

  Vid införlivandet av dessa direktiv ska medlemsstaterna utgå från en tolkning av direktiven som gör det möjligt att göra en rimlig avvägning mellan de olika grundläggande rättigheter som skyddas av unionens rättsordning. Vid tillämpningen av införlivandebestämmelserna för dessa direktiv ska myndigheterna och domstolarna i medlemsstaterna inte bara tolka sin nationella lagstiftning på ett sätt som står i överensstämmelse med direktiven, utan även se till att de inte tolkar den på ett sätt som strider mot grundläggande rättigheter eller allmänna gemenskapsrättsliga principer, såsom proportionalitetsprincipen.

  (se punkterna 56 och 61 samt domslutet)


Mål C-461/10

Bonnier Audio AB m.fl.

mot

Perfect Communication Sweden AB

(begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen)

”Upphovsrätt och närstående rättigheter — Behandling av uppgifter på internet — Intrång i ensamrätt — Ljudböcker som gjorts tillgängliga genom en FTP-server via internet genom en IP-adress som tillhandahållits av internetoperatören — Domstolsföreläggande för internetleverantören att lämna ut namn på och adress till den som använt en viss IP-adress”

Sammanfattning av domen

 1. Tillnärmning av lagstiftning — Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät — Direktiv 2006/24 — Tillämpningsområde — Intrång i en upphovsrätt genom internet

  (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58, 2004/48, artiklarna 8 och 15, och 2006/24)

 2. Tillnärmning av lagstiftning — Telekommunikationssektorn — Behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation — Direktiv 2002/58 — Skydd för immateriella rättigheter — Direktiv 2004/48 — Intrång i en upphovsrätt genom internet

  (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58 och 2004/48)

 1.  Direktiv 2006/24 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) ska tolkas så, att det inte hindrar en tillämpning av en nationell bestämmelse som är införd med stöd av artikel 8 i direktiv 2004/48 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och som innebär att en internetleverantör i en civilprocess, i syfte att en viss internetabonnent eller internetanvändare ska kunna identifieras, föreläggs att ge en upphovsrättsinnehavare eller dennes rättsinnehavare information om vilken abonnent som av internetleverantören tilldelats en viss IP-adress, från vilken adress intrång påstås ha skett. En sådan bestämmelse omfattas nämligen inte av det materiella tillämpningsområdet för direktiv 2006/24.

  För det första framgår det av artikel 11 i direktiv 2006/24 jämförd med skäl 12 i samma direktiv att detta direktiv utgör en tydligt avgränsad speciallagstiftning som utgör ett undantag från och träder in i stället för direktiv 2002/58, som är av allmän räckvidd, och mer specifikt i stället för artikel 15.1 i sistnämnda direktiv.

  För det andra har den aktuella nationella lagstiftningen ett annat ändamål än direktiv 2006/24. Den rör utlämnande av uppgifter inom ramen för en civilprocess i syfte att kunna fastställa ett immaterialrättsintrång, medan direktiv 2006/24 uteslutande rör behandling och lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott och överföring till behöriga nationella myndigheter. Det är inte relevant i det nationella målet att den berörda medlemsstaten ännu inte genomfört direktiv 2006/24 trots att fristen för detta har gått ut.

  (se punkterna 40, 43, 44, 46 och 61 samt domslutet)

  Direktiv 2002/58 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) och direktiv 2004/48 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som innebär att en internetleverantör i en civilprocess, i syfte att en viss abonnent ska kunna identifieras, föreläggs att ge en upphovsrättsinnehavare eller dennes rättsinnehavare information om vilken abonnent som av internetleverantören tilldelats en viss IP-adress, från vilken intrång påstås ha skett, då lagstiftningen gör det möjligt för en nationell domstol, som mottagit en begäran om föreläggande att lämna ut personuppgifter från en enskild som har talerätt, att göra en avvägning mellan de motstående intressen som föreligger, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet och med tillbörlig hänsyn till de krav som följer av proportionalitetsprincipen.

  Vid införlivandet av dessa direktiv ska medlemsstaterna utgå från en tolkning av direktiven som gör det möjligt att göra en rimlig avvägning mellan de olika grundläggande rättigheter som skyddas av unionens rättsordning. Vid tillämpningen av införlivandebestämmelserna för dessa direktiv ska myndigheterna och domstolarna i medlemsstaterna inte bara tolka sin nationella lagstiftning på ett sätt som står i överensstämmelse med direktiven, utan även se till att de inte tolkar den på ett sätt som strider mot grundläggande rättigheter eller allmänna gemenskapsrättsliga principer, såsom proportionalitetsprincipen.

  (se punkterna 56 och 61 samt domslutet)