Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 7 april 2011 – Kommissionen mot Irland

(mål C‑431/10)

”Fördragsbrott – Direktiv 2005/85/EG – Rätt till asyl – Förfaranden för att bevilja eller återkalla flyktingstatus – Miniminormer – Underlåtenhet att fullständigt införliva direktivet inom den föreskrivna fristen”

Talan om fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Situation som ska beaktas – Situationen vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet (Artikel 258 FEUF; rådets direktiv 2005/85) (se punkterna 10–15)

Saken

Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus (EUT L 326, s. 13).

Domslut

1)

Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 i rådets direktiv 2005/88/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2)

Irland ska ersätta rättegångskostnaderna.