Mål C-406/10

SAS Institute Inc.

mot

World Programming Ltd

(begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division))

”Immaterialrätt — Direktiv 91/250/EEG — Rättsligt skydd för datorprogram — Artiklarna 1.2 och 5.3 — Skyddets omfattning — Direkt skapande eller skapande som sker genom ett annat förfarande — Datorprogram som skyddas av upphovsrätten — Ett andra program återskapar ett första programs funktioner utan tillgång till det första programmets källkod — Dekompilering av objektkoden till det första datorprogrammet — Direktiv 2001/29/EG — Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället — Artikel 2 a — Användarhandledning till ett datorprogram — Återgivning i ett annat datorprogram — Upphovsrättsintrång — Villkor — Uttryck för användarhandledningens upphovsmans egen intellektuella skapelse”

Sammanfattning av domen

 1. Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 91/250 – Rättsligt skydd för datorprogram – Tillämpningsområde – Uttrycksform för ett datorprogram – Begrepp

  (Rådets direktiv 91/250, artikel 1.2)

 2. Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 91/250 – Rättsligt skydd för datorprogram – Undantag från ensamrätterna – Person som har rätt att använda en kopia av ett datorprogram

  (Rådets direktiv 91/250, artikel 5.3)

 3. Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Rätt till mångfaldigande – Användarhandledning till ett datorprogram

  (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 2 a)

 1.  Artikel 1.2 i direktiv 91/250 om rättsligt skydd för datorprogram ska tolkas så, att varken ett programs funktion eller det programspråk och det filformat som används i ett datorprogram för att utnyttja vissa av dess funktioner utgör en uttrycksform för detta program, och de kan därför inte på denna grund åtnjuta upphovsrättsligt skydd i den mening som avses i detta direktiv.

  Om ett datorprograms funktion i sig kunde skyddas vore detta detsamma som att ge möjlighet att monopolisera idéer, till nackdel för den tekniska och industriella utvecklingen.

  Vad gäller det programspråk och det filformat som används i ett datorprogram för att tolka och exekvera tillämpningsprogram som skrivits av det första programmets användare och för att läsa och skriva data från och till datafiler i ett särskilt format, utgör dessa delar av detta program med hjälp av vilka användarna utnyttjar vissa av nämnda programs funktioner.

  Om emellertid en tredje part skaffar sig tillgång till den del av källkoden eller objektkoden som avser ett programspråk eller filformat som används i ett datorprogram, och vederbörande med hjälp av denna kod skapar liknande delar i sitt eget datorprogram, kan detta utgöra en delvis återgivning i den mening som avses i artikel 4 a i direktiv 91/250.

  Slutligen kan programspråket och filformatet vara upphovsrättsligt skyddade i egenskap av verk, med stöd av direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, om de är upphovsmannens egen intellektuella skapelse.

  (se punkterna 40, 42, 43, 45 och 46 samt punkt 1 i domslutet)

 2.  Artikel 5.3 i direktiv 91/250 om rättsligt skydd för datorprogram ska tolkas så, att en person som erhållit ett exemplar av ett datorprogram under licens har rätt att utan rättsinnehavarens tillstånd iaktta, undersöka eller prova programmets funktion i syfte att utröna de idéer och principer som ligger bakom programmets olika detaljer, när denne utför sådana åtgärder som han har rätt att utföra enligt licensavtalet, samt sådana handlingar som laddning och körning som är nödvändiga vid användningen av ett program, och under förutsättning att denne inte gör intrång i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt till programmet.

  Det kan således inte vara fråga om intrång i upphovsrätten till ett datorprogram när den som lagligen förvärvat licensen inte har haft tillgång till källkoden till det program licensen avser, utan endast har iakttagit, undersökt och provat detta program i syfte att återskapa dess funktioner i ett annat program.

  (se punkterna 61 och 62 samt punkt 2 i domslutet)

 3.  Artikel 2 a i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att återgivningen i ett datorprogram eller i en användarhandledning till detta program, av vissa detaljer som beskrivs i ett annat datorprograms användarhandledning, som är upphovsrättsligt skyddad, kan utgöra ett intrång i upphovsrätten till sistnämnda handledning såvida, vilket det ankommer på den nationella domstolen att undersöka, detta återgivande utgör ett uttryck för den upphovsrättsligt skyddade användarhandledningens upphovsmans egen intellektuella skapelse.

  (se punkt 70 samt punkt 3 i domslutet)


Mål C-406/10

SAS Institute Inc.

mot

World Programming Ltd

(begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division))

”Immaterialrätt — Direktiv 91/250/EEG — Rättsligt skydd för datorprogram — Artiklarna 1.2 och 5.3 — Skyddets omfattning — Direkt skapande eller skapande som sker genom ett annat förfarande — Datorprogram som skyddas av upphovsrätten — Ett andra program återskapar ett första programs funktioner utan tillgång till det första programmets källkod — Dekompilering av objektkoden till det första datorprogrammet — Direktiv 2001/29/EG — Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället — Artikel 2 a — Användarhandledning till ett datorprogram — Återgivning i ett annat datorprogram — Upphovsrättsintrång — Villkor — Uttryck för användarhandledningens upphovsmans egen intellektuella skapelse”

Sammanfattning av domen

 1. Tillnärmning av lagstiftning — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiv 91/250 — Rättsligt skydd för datorprogram — Tillämpningsområde — Uttrycksform för ett datorprogram — Begrepp

  (Rådets direktiv 91/250, artikel 1.2)

 2. Tillnärmning av lagstiftning — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiv 91/250 — Rättsligt skydd för datorprogram — Undantag från ensamrätterna — Person som har rätt att använda en kopia av ett datorprogram

  (Rådets direktiv 91/250, artikel 5.3)

 3. Tillnärmning av lagstiftning — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiv 2001/29 — Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället — Rätt till mångfaldigande — Användarhandledning till ett datorprogram

  (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 2 a)

 1.  Artikel 1.2 i direktiv 91/250 om rättsligt skydd för datorprogram ska tolkas så, att varken ett programs funktion eller det programspråk och det filformat som används i ett datorprogram för att utnyttja vissa av dess funktioner utgör en uttrycksform för detta program, och de kan därför inte på denna grund åtnjuta upphovsrättsligt skydd i den mening som avses i detta direktiv.

  Om ett datorprograms funktion i sig kunde skyddas vore detta detsamma som att ge möjlighet att monopolisera idéer, till nackdel för den tekniska och industriella utvecklingen.

  Vad gäller det programspråk och det filformat som används i ett datorprogram för att tolka och exekvera tillämpningsprogram som skrivits av det första programmets användare och för att läsa och skriva data från och till datafiler i ett särskilt format, utgör dessa delar av detta program med hjälp av vilka användarna utnyttjar vissa av nämnda programs funktioner.

  Om emellertid en tredje part skaffar sig tillgång till den del av källkoden eller objektkoden som avser ett programspråk eller filformat som används i ett datorprogram, och vederbörande med hjälp av denna kod skapar liknande delar i sitt eget datorprogram, kan detta utgöra en delvis återgivning i den mening som avses i artikel 4 a i direktiv 91/250.

  Slutligen kan programspråket och filformatet vara upphovsrättsligt skyddade i egenskap av verk, med stöd av direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, om de är upphovsmannens egen intellektuella skapelse.

  (se punkterna 40, 42, 43, 45 och 46 samt punkt 1 i domslutet)

 2.  Artikel 5.3 i direktiv 91/250 om rättsligt skydd för datorprogram ska tolkas så, att en person som erhållit ett exemplar av ett datorprogram under licens har rätt att utan rättsinnehavarens tillstånd iaktta, undersöka eller prova programmets funktion i syfte att utröna de idéer och principer som ligger bakom programmets olika detaljer, när denne utför sådana åtgärder som han har rätt att utföra enligt licensavtalet, samt sådana handlingar som laddning och körning som är nödvändiga vid användningen av ett program, och under förutsättning att denne inte gör intrång i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt till programmet.

  Det kan således inte vara fråga om intrång i upphovsrätten till ett datorprogram när den som lagligen förvärvat licensen inte har haft tillgång till källkoden till det program licensen avser, utan endast har iakttagit, undersökt och provat detta program i syfte att återskapa dess funktioner i ett annat program.

  (se punkterna 61 och 62 samt punkt 2 i domslutet)

 3.  Artikel 2 a i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att återgivningen i ett datorprogram eller i en användarhandledning till detta program, av vissa detaljer som beskrivs i ett annat datorprograms användarhandledning, som är upphovsrättsligt skyddad, kan utgöra ett intrång i upphovsrätten till sistnämnda handledning såvida, vilket det ankommer på den nationella domstolen att undersöka, detta återgivande utgör ett uttryck för den upphovsrättsligt skyddade användarhandledningens upphovsmans egen intellektuella skapelse.

  (se punkt 70 samt punkt 3 i domslutet)