Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 september 2011 – Kommissionen mot Spanien

(mål C‑90/10)

”Fördragsbrott – ”Livsmiljödirektivet” – Bevarande av livsmiljöer – Vilda djur och växter – Artiklarna 4.4, 6.1 och 6.2 – Fastställande av prioriteringar för särskilda bevarandeområden och ett lämpligt rättsligt skydd för dessa områden – Säkerställande av ett lämpligt rättsligt skydd för de särskilda bevarandeområdena på Kanarieöarna har inte skett”

1.                     Talan om fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Situation som ska beaktas – Situationen vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet (Artikel 226 EG) (se punkt 25)

2.                     Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt av vilda djur och växter – Direktiv 92/43 – Särskilda bevarandeområden – Medlemsstaternas skyldigheter – Fastställande av prioriteringar – Fullgörande genom en ordning för godkännande av motsvarande förvaltningshandlingar – Föreligger inte – Nödvändiga åtgärder för att förhindra försämring av livsmiljöerna och betydande störningar för arterna har inte vidtagits – Fördragsbrott (Rådets direktiv 92/43, artiklarna 4.4, 6.1 och 6.2) (se punkterna 37, 38, 48, 49, 53, 54 och 62–64 samt domslutet)

3.                     Talan om fördragsbrott – Bevis för fördragsbrott – Kommissionens bevisbörda – Presumtioner – Otillåtet (Artikel 226 EG) (se punkt 47)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artikel 4.4 samt artikel 6.1 och 6.2 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, s. 7; svensk specialutgåva, volym 15, område 11, s. 114) – Områden av gemenskapsintresse – Åtgärder för bevarande – Den makaronesiska biogeografiska regionen.

Domslut

1)

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

–        genom att inte, i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 92/43, fastställa prioriteringar för särskilda bevarandeområden som utgörs av sådana områden av gemenskapsintresse inom den makaronesiska biogeografiska regionen vilka finns på spanskt territorium och vilka identifieras i kommissionens beslut 2002/11/EG av den 28 december 2001 om antagande av listan över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen i enlighet med direktiv 92/43, och

–        genom att inte, i enlighet med artikel 6.1 och 6.2 i direktiv 92/43, besluta om och genomföra lämpliga åtgärder för bevarande, samt ett skyddssystem för att förhindra försämring av habitaten och betydande störningar för arterna, som säkerställer ett rättsligt skydd för de särskilda bevarandeområden som utgörs av sådana områden på det spanska territoriet som anges i beslut 2002/11.

2)

Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

Republiken Finland ska bära sina kostnader.