6.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 232/23


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från första instansrätten Namur — Belgien) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) mot Belgiska staten — SFP Finances

(Mål C-622/10 och C-623/10) (1)

2011/C 232/39

Rättegångsspråk: franska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 80, 12.03.2011