6.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 232/10


Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 23 maj 2011 (begäran om förhandsavgöranden från Tribunal de première instance de Namur — Belgien) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) mot Ètat belge — SPF Finances

(De förenande målen C-267/10 och C-268/10) (1)

(Artikel 6.1 EUF - Artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Innehav och försäljning av rökbara tobaksvaror - Nationella bestämmelser enligt vilka det är tillåtet att ta ut punktskatt på tobaksvaror - Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

2011/C 232/17

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Namur

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: André Rosssius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Motpart: Ètat belge — SPF Finances

Intervenient: État belge — Service public fédéral Défense

Saken

Begäran om förhandsavgöranden — Tribunal de première instance de Namur — Tolkning av artikel 6.1 första stycket EUF och artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Huruvida en nationell lagstiftning enligt vilken det är tillåtet med tillverkning, import, marknadsföring och försäljning av rökbara tobaksvaror, som är allvarligt skadliga för hälsan, är förenlig med syftet att skydda människors hälsa — Huruvida nationella bestämmelser, enligt vilka det är tillåtet att ta ut punktskatt på tobaksvaror, är giltiga med beaktande av ovannämnda bestämmelser.

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara de frågor som ställts av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) genom beslut av den 24 mars 2010.


(1)  EUT C 221, 14.8.2010.