18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/22


Domstolens beslut av den 2 september 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

(Mål C-28/10 P) (1)

(Överklagande - Artikel 119 i rättegångsreglerna - Oriktiga slutsatser - Uppenbart att överklagandet ska avvisas)

2010/C 346/37

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Mehmet Salih Bayramoglu (ombud: A. Riza, QC)

Övriga parter i målet: Europaparlamentet (ombud: C. Karamarcos och N. Görlitz), Europeiska unionens råd (ombud: M. Balta och E. Finnegan)

Saken

Överklagande av förstainstansrättens beslut (andra avdelningen) av den 24 september 2009 i mål T-110/09, Bayramoglu mot parlamentet och rådet, i vilket förstainstansrätten avvisat talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2004/511/EG av den 10 juni 2004 om det cypriotiska folkets representation i Europaparlamentet i händelse av en lösning av Cypernproblemet, på grund av att det är uppenbart att talan inte kan upptas till sakprövning — Talan väckt efter utgången tidsfrist

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Mehmet Salih Bayramoglu förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 80, 27.3.2010.