26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 november 2012 — Republiken Italien mot Europeiska kommissionen, Republiken Litauen och Republiken Grekland

(Mål C-566/10 P) (1)

(Överklagande - Språkregler - Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av handläggare och assistenter - Offentliggörande i fulltext på tre officiella språk - Språk som används för delproven - Val av andraspråk bland tre officiella språk)

2013/C 26/04

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri och P. Gentili, avvocato dello Stato)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och J. Baquero Cruz), Republiken Litauen och Republiken Grekland (ombud: A. Samoni-Rantou, S. Vodina och G. Papagianni)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2010 i de förenade målen T-166/07 och T-285/07, Italien mot kommissionen, varigenom tribunalen ogillade en talan om ogiltigförklaring av meddelandena om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/94/07 (EUT C 45 A, 2007, s. 3), EPSO/AST/37/07 (EUT C 45 A, 2007, s. 15) och EPSO/AD/95/07 (EUT C 103 A, 2007, s. 7)

Domslut

1.

Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 13 september 2010 i de förenade målen T-166/07 och T-285/07, Italien mot kommissionen, upphävs.

2.

Meddelandena om de allmänna uttagningsproven EPSO/AD/94/07 för att upprätta en anställningsreserv avseende tjänster som handläggare (AD 5) inom området information, kommunikation och media, EPSO/AST/37/07 för att upprätta en anställningsreserv avseende tjänster som assistenter (AST 3) inom området kommunikation och information, och EPSO/AD/95/07 för att upprätta en anställningsreserv avseende tjänster som handläggare (AD 5) inom området information (bibliotek/dokumentation), ogiltigförklaras.

3.

Europeiska kommissionen ska ersätta Republiken Italiens rättegångskostnader samt bära sina egna kostnader i båda instanserna.

4.

Republiken Grekland och Republiken Litauen ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 63, 26.2.2011.