18.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 49/12


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 21 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad — Bulgarien) — Evroetil AD mot Direktor na Agentsia ”Mitnitsi”

(Mål C-503/10) (1)

(Direktiv 2003/30/EG - Artikel 2.2 a - Begreppet bioetanol - Produkt som är framställd av biomassa, innehåller mer än 98,5 procent etylalkohol och är odenaturerad - Betydelsen av faktisk användning som biodrivmedel - Förordning (EEG) nr 2658/87 - Kombinerade nomenklaturen - Tullklassificering av bioetanol i syfte att uppbära punktskatter - Direktiv 2003/96/EG - Energiprodukter - Direktiv 92/83/EEG - Artikel 20 första strecksatsen och artikel 27.1 a och b - Begreppet etylalkohol - Befrielse från harmoniserad punktskatt - Denaturering)

2012/C 49/19

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Evroetil AD

Motpart: Direktor na Agentsia ”Mitnitsi”

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Varhoven administrativen sad — Tolkningen av artikel 2.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel (EUT L 123, s. 42), av Kombinerade nomenklaturen för Gemensamma tulltaxan (nedan kallad KN) i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2587/91 av den 26 juli 1991 (EGT L 259, s. 1) — Tolkningen av artikel 2.1 i rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, s. 51) samt av artikel 20 första strecksatsen i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, s. 21; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 100) — Produkt som är framställd av biomassa, innehåller estrar, högre alkoholer och aldehyder, har en alkoholhalt över 98 procent och är odenaturerad — Begreppet bioetanol — Klassificering under undernummer 2207 20 00 (Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt) eller undernummer 2207 10 00 (Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent) i syfte att uppbära punktskatter.

Domslut

1.

Definitionen av bioetanol i artikel 2.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel, ska tolkas på så sätt att den omfattar en produkt som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, som bland annat har framställts av biomassa och som innehåller mer än 98,5 procent etylalkohol, så snart den släppts ut på marknaden som biodrivmedel för transporter.

2.

Unionsrätten ska tolkas på så sätt att en produkt som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen — som innehåller mer än 98,5 procent etylalkohol och som inte har denaturerats genom någon särskilt föreskriven denatureringsprocess — är punktskattepliktig enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, trots att den har framställts av biomassa med hjälp av en speciell teknik som skiljer sig från tekniken för framställning av etylalkohol av jordbruksprodukter, innehåller ämnen som gör den otjänlig för förtäring, uppfyller kraven i europeisk standard pr EN 15376 för bioetanol som drivmedel och eventuellt omfattas av definitionen av bioetanol i artikel 2.2 a i direktiv 2003/30.


(1)  EUT C 346, 18.12.2010.