6.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 232/9


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Republiken Polen) — Logstor ROR Polska Sp z o.o. mot Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

(Mål C-212/10) (1)

(Skatter och avgifter - Skatt på kapitaltillskott - Direktiv 69/335/EEG - Indirekta skatter på kapitalanskaffning - Beskattning av ett lån som en kapitalassociation tagit upp av en person som har rätt till en viss procent av vinsten i kapitalassociationen - En medlemsstats rätt att återinföra en skatt som inte längre var i kraft då medlemsstaten anslöt sig till Europeiska unionen)

2011/C 232/14

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Logstor ROR Polska sp. z o.o.

Motpart: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Tolkning av artikel 4.2 i rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EGT L 249, s. 25), i dess lydelse enligt rådets direktiv 85/303/EEG av den 10 juni 1985 (EGT L 156, s. 23) — Fråga om huruvida en medlemsstat har rätt att återinföra en skatt som avskaffats i samband med denna stats EU-inträde — Skatt på kapitaltillskott — Skatt på lån som en kapitalassociation tar upp av en person som har rätt till en del av vinsten i denna association

Domslut

Artikel 4.2 i rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om indirekta skatter på kapitalanskaffning, i dess lydelse enligt rådets direktiv 85/303/EEG av den 10 juni 1985, ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat återinför en skatt på kapitaltillskott på lån som en kapitalassociation tar upp, om långivaren har rätt till en andel i kapitalassociationens vinst, när denna medlemsstat dessförinnan har avskaffat denna skatt.


(1)  EUT C 209 av den 31.7.2010.