6.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 232/8


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 juni 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-10/10) (1)

(Fördragsbrott - Fri rörlighet för kapital - Avdragsrätt för gåvor till inrättningar som har till uppgift att bedriva forskning och utbildning - Avdragsrätten omfattar endast gåvor till inrättningar med hemvist i landet)

2011/C 232/12

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och W. Mölls)

Svarande: Republiken Österrike (ombud: C. Pesendorfer)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artikel 56 EG och artikel 40 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3) — Nationell lagstiftning som endast medger skatteförmåner för gåvor till offentliga forsknings- och utbildningsorganisationer om gåvomottagaren har sitt säte inom landets gränser

Domslut

1.

Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 56 EG och artikel 40 i avtalet av den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, genom att endast medge skattemässig avdragsrätt för gåvor till inrättningar som har till uppgift att bedriva forskning och utbildning, när dessa inrättningar har hemvist i Österrike.

2.

Republiken Österrike ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 63 av den 13.3.2010.