7.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 267/66


Talan väckt den 14 augusti 2009 — Concord Power Nordal mot kommissionen

(Mål T-317/09)

2009/C 267/120

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Concord Power Nordal GmbH (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaterna C. von Hammerstein, C.-S. Schweer och C. Wünschmann)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 12 juni 2009, ärende CAB D(2009), i den del det avser gasledningsprojektet Ostseepipeline-Anbindungsleitung (nedan kallad OPAL), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, innehavare av gasledningsprojektet NORDAL, har väckt talan mot kommissionens skrivelse till den tyska energitillsynsmyndigheten, Bundesnetzagentur, av den 12 juni 2009, i vilken Bundesnetzagentur uppmanas att ändra vissa aspekter i de undantag som beviljats OPAL i enlighet med artikel 22 i direktiv 2003/55/EG (1). Sökanden har gjort gällande att kommissionen inte i tillräcklig utsträckning har invänt mot undantaget i direktivet avseende en del av OPAL:s transportkapaciteter till Republiken Tjeckien.

Till stöd för sin talan har sökanden anfört fem grunder.

För det första har sökanden gjort gällande att OPAL inte uppfyller kraven i artikel 22.1 i direktiv 2003/55/EG, eftersom den inte är en sammanlänkning, inte stärker konkurrensen och försörjningstrygghet, inte innebär en ovanligt hög investeringsrisk, och strider mot principen om att förhindra dominerande ställning. Sökanden har i detta avseende anfört att undantaget har negativ inverkan på konkurrensen, en effektivt fungerande inre marknad och ett effektivt fungerande reglerat system.

För det andra har sökanden gjort gällande att de villkor som är knutna till undantaget inte kan förhindra en snedvridning av konkurrensen eller uppnås.

Sökanden har därtill gjort gällande ett åsidosättande av artikel 82 EG, av dess grundläggande rättigheter (närmare bestämt näringsfriheten och äganderätten) liksom av principen om gemenskapslojalitet.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG (EUT L 176, s. 57).