20.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 141/56


Överklagande ingett den 27 april 2009 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 18 februari 2009 i mål F-70/07, Marcuccio mot kommissionen

(Mål T-166/09 P P)

2009/C 141/114

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Övrig part i målet: Europeiska gemenskapernas kommission

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara hela beslutet av den 18 februari 2009 som meddelats i mål F-70/07 (nedan kallat det överklagade beslutet), Marcuccio mot kommissionen, av personaldomstolens första avdelning,

fastställa att talan i första instans, inom ramen för vilken det överklagade beslutet fattats, kan upptas till prövning i alla delar och utan undantag,

i den mån det är nödvändigt, fastställa att personaldomstolen gjorde en felaktig rättstillämpning då den kvalificerade vissa av yrkandena i ansökan i första instans, vilket mål nu överklagas, som ”yrkande avseende fördelningen av rättegångskostnaderna” (se punkt 16 i den överklagade domen),

i den mån det är nödvändigt, fastställa att personaldomstolen var behörig att pröva, i första instans, varje del utan undantag av klagandens talan i det mål som nu överklagas, och

I första hand

bifalla samtliga klagandens yrkanden i talan i första instans, vilka ska anses uttryckligen vidhållna för alla i lagen föreskrivna syften,

förplikta svaranden att ersätta samtliga klagandens rättegångskostnader i såväl förfarandet i första instans som för detta överklagande, eller

I andra hand

återförvisa målet till personaldomstolen, i annan sammansättning, för att denna ånyo ska avgöra detsamma.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sina yrkanden gör klaganden gällande följande argument.

Återförvisningen till förstainstansrätten av det mål som nu överklagats är rättsstridig. Artikel 90 i Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) har tolkats och tillämpats på ett felaktigt och inkorrekt sätt. Vidare saknas motivering helt.

Åsidosättande, felaktig och inkorrekt tolkning och tillämpning av principen om att domstol ska vara inrättad genom lag samt av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan).

Det var rättsstridigt att avvisa, på grund av att de påstods inte kunna tas upp till prövning, andra yrkanden än dem som personaldomstolen förklarat sig obehörig att pröva. Likaså har det gjorts en felaktig och inkorrekt tolkning och tillämpning av artikel 90 i tjänsteföreskrifterna samt av begreppet yrkande om skadestånd som kompletterar ett yrkande om ogiltigförklaring av ett beslut som fattats av en gemenskapsinstitution. Vidare saknas motivering helt och de faktiska omständigheterna har missuppfattats.

Rättegångsfel, som allvarligt åsidosätter klagandens intressen, på grund av att skyldigheten att inte beakta den rättsakt som avses i punkt 11 i det överklagade beslutet inte har iakttagits då den lämnades in för sent. Rättegångsfel föreligger även på grund av att parterna ombetts att inkomma med handlingar utanför den vanliga ordningen vilka senare också bilagts handlingarna i målet i första instans. Klagandens intressen har härigenom allvarligt åsidosatts.

Åsidosättande av reglerna om en rättvis rättegång, artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt artikel 47 i stadgan