6.8.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 232/25


Tribunalens dom av den 28 juni 2011 — ATB Norte, SL mot harmoniseringsbyrån — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(Mål T-476/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BRICO CENTER - De äldre gemenskapsfigurmärkena ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro och CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 232/43

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ATB Norte, SL (Burgos, Spanien) (ombud: inledningsvis advokaterna P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver och G. Marín Raigal, därefter advokaten F. Brandolini Kujman)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: O. Montalto och G. Mannucci)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Italien) (ombud: advokaterna G. Ghidini, M. Mergati och C. Signorini)

Saken

Talan mot beslut R 1006/2008-4, som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 24 september 2009, angående ett invändningsförfarande mellan ATB Norte, SL och Bricocenter Italia Srl.

Domslut

1.

Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 24 september 2009 (ärende R 1006/2008-4) ogiltigförklaras i den del det innebar bifall till Bricocenter Italia Srl:s överklagande vid överklagandenämnden avseende tjänsterna ”annons- och reklamverksamhet”, ”företagsledning” och ”företagsadministration”, som omfattades av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.

2.

Talan ogillas i övrigt.


(1)  EUT C 24, 30.1.2010.