17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/16


Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — skytron energy mot harmoniseringsbyrån (aaraybox)

(Mål T-321/09) (1)

(Gemenskapsvarumärken - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket arraybox - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 c och 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

2012/C 80/24

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: skytron energy GmbH & Co KG (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna H.J. Omsels och C. Danziger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Schäffner)

Saken

Talan mot det beslut som fattades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 4 juni 2009 (ärende R 1680/2008-1) angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket arraybox.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

skytron energy GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 267 av den 7.11.2009